„Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás.“ Jer.29,12

Milí bratia a sestry. Máme pred sebou dôležitý míľnik, keď si budeme pripomínať 500 rokov od začiatku protestantskej reformácie. Bolo by správne a múdre nechať sa inšpirovať tým, čo sa udialo a prečo sa to udialo.

Uvedomme si, že náš reformátor Dr. Martin Luther hľadal Božiu tvár, bol horlivý modlitebník, neraz v pôstoch a hlboko v Božom slove. Aj preto mu Duch Svätý otvoril myseľ a srdce pre pochopenie Písma, našiel Ježiša Krista, našiel milosť, odpustenie hriechov, hlboko sa ho dotkla moc kríža. Preto mal odvahu, múdrosť aj autoritu sa postaviť  zlu a neporiadku v cirkvi v dobe, v ktorej žil a Pán skrze neho zažal dielo reformácie.

Dnešná doba, charakterizovaná vážnym odklonom spoločnosti od cirkvi, od hodnôt Písma, zrútenie morálky či zbožstvenie človeka priam volá a nabáda cirkev Pána Ježiša, aby sa opäť s vierou a odvahou postavila na „hradby Jeruzalema“, hradby cirkvi a „celý deň a celú noc upozorňovala na Hospodina, nedopriala si pokoja!“Iz.62,6

Preto aj touto formou chcem vyzvať a pozvať našich bratov a sestry do kampane 500 dní modlitieb za cirkev, ktorá začne 18.6.2016 a vyvrcholí o 500 dní, 31.10.2017.

Kampaň, námety na modlitby, povzbudenia a potrebné informácie budú zverejňované cez internetovú stránku, sociálne siete, pravidelne zasielané do cirkevných zborov a cez mesačník CESTOU SVETLA.

Verím, že Boh sa prizná k modlitbám, volaniu a plaču svojho Božieho ľudu, ku svojej Kristovej neveste, zjednotí nás v tomto Božom zápase a hlavne nás povedie a naplní Duchom Svätým. Nech je cez toto dielo oslávené meno Pána Ježiša Krista.

Mgr. Stanislav Kocka – vedúci MoS

Komentáre nie sú povolené.