Štatút
Cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
so sídlom v Adamovských Kochanovciach

Preambula
My, členovia Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) so sídlom v Adamovských Kochanovciach (ďalej cirkevný zbor) prijímame tento zborový štatút a zaväzujeme sa riadiť jeho zásadami. Konáme tak v mene trojjediného Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého.

Čl. 1 – Organizácia cirkevného zboru
1.1 Cirkevný zbor Adamovské Kochanovce so sídlom farského úradu Adamovské Kochanovce č. 212, 913 05 Melčice – Lieskové, patrí do Považského seniorátu a do Západného dištriktu.
1.2 Cirkevný zbor tvoria členovia ECAV v týchto obciach: Adamovské Kochanovce, Chocholná – Velčice, Ivanovce, Melčice – Lieskové.

Čl. 2 – Vyznanie viery a ciele činnosti zboru
2.1 My, evanjelici augsburského vyznania v Cirkevnom zbore Adamovské Kochanovce, vychádzajúc z Písma Svätého ako základného prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh, ako verného výkladu Písma svätého, vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi.
2.2 Ciele činnosti cirkevného zboru sú zhodné s poslaním cirkvi charakterizovaným v prvej časti Cirkevnej ústavy ECAV.

Čl. 3 – Zborový konvent
3.1 Najvyšším orgánom cirkevného zboru je zborový konvent, ktorý tvoria plnoletí členovia cirkevného zboru.
3.2 Zborový konvent rozhoduje a plní úlohy vymedzené mu v čl. 17 Cirkevnej ústavy a volí kurátora pre každú filiálku, to pre Chocholnú – Velčice: pre časť Chocholná a časť Velčice, pre Ivanovce, pre Melčice – Lieskové: pre časť Melčice a časť Lieskové, pre Adamovské Kochanovce: pre časť Adamovce a časť Kochanovce.
3.3 Zborový konvent je uznášaniaschopný bez ohľadu na počet prítomných, ak bol riadne zvolaný najmenej týždeň vopred na hlavných službách Božích.
3.4 Na konvente musí byť podpísaná prezenčná listina a spísaná zápisnica so všetkými náležitosťami, ktoré sú uvedené v rokovacom a volebnom poriadku.

Čl. 4 – Zborové presbyterstvo
4.1 Zborové presbyterstvo plní úlohy podľa článku 18. Cirkevnej ústavy a tie, ktorými ho poverí konvent.
4.2 Členmi presbyterstva z titulu funkcie sú zborový farár, zborový dozorca, zástupca zborového dozorcu, kurátori a volení
presbyteri. Na každý aj začatý počet sedemdesiat evidovaných členov cirkevného zboru vo filiálke sa volí jedenpresbyter.
4.3 Poradným orgánom presbyterstva je zbor kurátorov. Kurátor organizuje a vedie práce spojené s udržiavaním a prevádzkou cirkevných budov a ostatného hnuteľného a nehnuteľného majetku. Je zodpovedný za príjem poplatkov vo filiálkach. Predsedníctvu cirkevného zboru napomáha pri vedení duchovného života v zbore.
4.4 Rokovanie presbyterstva je neverejné. Prítomní rozhodujú o účasti ďalších osôb.
4.5 Presbyterstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych presbyterov.

Čl. 5 – Zborové predsedníctvo
5.1 Predsedníctvo cirkevného zboru plní úlohy podľa čl. 19 Cirkevnej ústavy a ďalšie, ktorými ho poverí konvent alebo presbyterstvo.
5.2 Predsedníctvo cirkevného zboru tvorí zborový farár a zborový dozorca.
5.2 Zborového dozorcu v neprítomnosti zastupuje zástupca zborového dozorcu a na druhom mieste zborový kurátor z filiálky Adamovské Kochanovce za časť Kochanovce.

Čl. 6 – Predstavitelia a funkcionári cirkevného zboru
6.1 Predstavitelia cirkevného zboru sú zborový farár, zborový dozorca, presbyteri a delegáti na seniorálny konvent.
6.2 Funkcionári cirkevného zboru sú zástupca zborového dozorcu, kurátori, kantor, pokladník, účtovník, kostolník – zvonár a upratovačky.
6.3 Povinnosti predstaviteľov a funkcionárov sú vyjadrené v ich vokátoroch.
6.4 Cirkevný zbor môže mať uzavretý pracovnoprávny vzťah s kantorom, kostolníkom – zvonárom, pokladníkom, účtovníkom a upratovačkami.

Čl.7 – Služby Božie, prisluhovanie sviatostí a vnútromisijná činnosť
7.1 Služby Božie sa konajú v zborovom chráme každú nedeľu o 8:30. hodine. Na sviatky a slávnosti sa konajú nasledovne:
a) 1. slávnosť vianočná, 2. slávnosť vianočná, Nový rok, Zjavenie Krista Pána, Veľký piatok, 1. slávnosť veľkonočná, 2. slávnosť veľkonočná, 1. slávnosť svätodušná, Pamiatka posvätenia chrámu – o 8:30. hodine.
b) Štedrý večer, Závierka občianskeho roka, Zelený štvrtok, Vstúpenie Krista Pána, 2. slávnosť svätodušná, Petra a Pavla, Pamiatka reformácie a ďalšie cirkevné sviatky, ktoré nie sú štátnymi sviatkami – o 17. hodine.
Nešporné služby Božie sa konajú v matkozbore a v jednotlivých filiálkach podľa možnosti minimálne raz štvrťročne a to na základe predchádzajúceho dohovoru a predbežného vyhlásenia na hlavných službách Božích.
7.2 Krst svätý sa prisluhuje spravidla v nedeľu v prítomnosti rodičov a krstných rodičov.
7.3 Večera Pánova sa prisluhuje: 1. adventná nedeľa, 3. adventná nedeľa, 1. slávnosť vianočná, 2. slávnosť vianočná, Nový rok, Zjavenie Krista Pána, 5. pôstna nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, 1. slávnosť veľkonočná, Nedeľa pokánia, posledná nedeľa v mesiaci. Večera Pánova v domácnostiach sa prisluhuje podľa požiadania.
7.4 V cirkevnom zbore sa konajú modlitebné týždne v advente a pôste. Detské služby Božie sa konajú v nedeľu o 8:30. hodine. Spoločenstvo evanjelickej mládeže a nácvik spevokolu sa koná jedenkrát do týždňa. Ďalšie vnútromisijné podujatia a akcie sa konajú v termíne, ktorý sa oznámi na hlavných službách Božích.

Čl. 8 – Hospodárenie
8.1 Hospodárenie cirkevného zboru sa vedie pri zachovaní platných štátnych predpisov a ústredím cirkvi vydaných hospodárskoprávnych noriem.
8.2 Cirkevný zbor hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje konvent na návrh presbyterstva predložený hospodárskym výborom.
8.3 Pokladňa a účtovníctvo sa vedie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
8.4 Kontrolu hospodárenia vykonáva hospodársky výbor, ktorý podáva správy a návrhy presbyterstvu a konventu.
8.5 Na potreby cirkevného zboru prispievajú jeho členovia vždy v prvú nedeľu v mesiaci oferou na cirkevné ciele. Táto ofera môže byť vyhlásená i v inú nedeľu, ak je v obvyklú nedeľu vyhlásená iná ofera.

Čl. 9 – Výbory
9.1 Cirkevný zbor volí tieto výbory:
a) stavebný v počte päť osôb, predsedom ktorého je člen presbyterstva
b) hospodársky v počte troch osôb, z ktorých aspoň jeden je člen presbyterstva.
9.2Presbyterstvo cirkevného zboru, alebo konvent môže podľa potreby voliť aj iné výbory.

Čl. 10 – Záverečné ustanovenie
10.1 Tento štatút prijal cirkevný zbor na zasadnutí konventu 18. februára 2001. Novelizáciu prijal cirkevný zbor na zasadnutí konventu dňa 19. marca 2006. Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia seniorálnym presbyterstvom.

Ing. Slavomír Šikuda    Mgr. Ján Ochodnický
zborový dozorca    zborový farár

Tento zborový štatút schválilo seniorálne presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa
28. septembra 2006 v Novom Meste nad Váhom.

Ján Moriš    Mgr. Eva Juríková
seniorálny    dozorca seniorka

Pridaj komentár