PRIHLÁŠKA NA DENNÝ DETSKÝ BIBLICKÝ TÁBOR 27.7-31.7.2015

Meno a priezvisko dieťaťa ____________________________________________Vek___________

Adresa__________________________________ Prípadné alergie dieťaťa _______________________

Meno zákonného zástupcu _____________________________________

Telefónne číslo, na ktorom zastihneme osobu zodpovednú za dieťa______________________

Podpisom na prihláške vyhlasujem, že k dátumu podpísania, je moje dieťa zdravé a nie je u neho prítomné ani diagnostikované žiadne závažné ochorenie, ktoré si vyžaduje pravidelný lekársky dohľad v dôsledku zisteného ochorenia s trvalým pravidelným užívaním liekov.

V _________________________________________                                    ____________________

miesto                                     dňa                                                                                            podpis rodiča

Tábor pod názvom „Skúška odvahy“ je určený pre deti vo veku 3 – 11 rokov. (Pre staršie pripravuje samostatný tábor.)

Miesto stretávania sa: Zborový dom ECAV Adamovské Kochanovce. Deti môžete vodiť denne od 7:00 do 9:00 a prísť pre ne od 18:00 do 18:30

Zo strany cirkevného zboru je zabezpečená strava- desiata, obed, olovrant, večera, pitný režim, materiál ku tvorivým dielňam, dobrý tím vedúcich.

Poplatok za tábor vo výške 30,- EUR prosíme odovzdať spolu s prihláškou.

Deti si na tábor prinesú preukaz poistenca.

Pridaj komentár