Ozeáš 14,3 „Vezmite so sebou slová ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi. Povedzte Mu: Odpusť nám všetky viny, prijmi, čo je dobré, my chceme splácať ovocím svojich perí.“

Milé sestry a bratia!

Prorok Ozeáš žil v severnom Izraeli. Jeho pôsobenie začalo na sklonku vlády kráľa Járobeáma II. Tento kráľ bol veľmi úspešný. Vládol ríši, ktorá mala takmer také rozmery ako Šalamúnovo kráľovstvo. Za jeho vlády dosiahla krajina mimoriadny ekonomický rozmach.  No necelých tridsať rokov po jeho smrti vládla v kráľovstve úplná anarchia a obyvatelia severu boli odvlečení do asýrskeho zajatia. Nás však oveľa viac zaujíma duchovná atmosféra, ktorá vládla v tomto kráľovstve. Jej najjednoduchšie hodnotenie by mohlo znieť: nebola dobrá. Izraelci odpadávali od viery v Hospodina, uctievali vlastnoručne vyrobené modly, prijímali pohanské náboženské zvyky a nádej nachádzali v politickom pakte s Egyptom a Asýriou, nie u Boha. Duchovný úpadok dosiahol svoj vrchol.

Prorok Ozeáš dostal od Boha zvláštnu úlohu. Na svojom vlastnom živote mal demonštrovať Božiu lásku k Izraelu. Poslúchol (pre nás zvláštny) Boží príkaz: „Choď, vezmi si  smilnú ženu.“ (1,2) Keď sa im narodili tri deti, Ozeášova manželka opäť podľahla vábeniu ulice a vrátila sa k svojmu predchádzajúcemu spôsobu života. Prorok však dostane druhý, ešte nepochopiteľnejší Boží príkaz: „Znova choď a miluj ženu, milenku iného, cudzoložnicu, ako Hospodin miluje Izraelcov, hoci sa obracajú k iným bohom a obľubujú koláče z hrozna.“ (3,1) Ozeáš tak svojím životom, názorným príkladom demonštruje Božiu lásku k nevernému ľudu.

Čo tieto historické udalosti a životná dráma proroka Ozeáša znamená pre nás?

 1. Ukazuje nám, aký je Boh.
 2. Ukazuje nám, aký sme my.
 3. Ukazuje nám, čo máme robiť.

Ad 1. Aký je teda Boh? Z knihy proroka Ozeáša sa vždy znova ako ozvena ozývajú slová, že Boh je verný, ale vždy znova trpí, keď je Jeho ľud neverný a odvracia sa od Neho. Je trpezlivý, aj keď Jeho trpezlivosť vždy znova skúšame a napíname ako tetivu luku až na prasknutie. Je milujúci, aj keď Jeho lásku berieme ako samozrejmosť a nezriedkavo na ňu odpovedáme ako márnotratný syn – útekom a ľahostajnosťou.

Útek nikdy nevyrieši problémy. Je možné utiecť pred ľuďmi, pred okolnosťami, ale nie je možné utiecť pred Bohom. Kráľ Dávid vyznal: „Kam by som mohol zájsť od Tvojho Ducha? Pred Tvojou tvárou kam utečiem?“ (Ž 139,7) Každému, kto sa pokúsil riešiť svoju situáciu útekom od Boha, Hospodin hovorí: „Navráť sa… moja tvár sa nebude mračiť na vás, lebo som milostivý, nebudem sa hnevať naveky. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneveril Hospodinovi, svojmu Bohu.“ (Jer 3,12-13)

Aj keď sme akokoľvek poblúdili a na svojich cestách sa rôzne pošpinili a teraz si nesieme bremeno vlastnej ľahostajnosti, pýchy, pretvárky, Otcovo náručie je otvorené. Verný, trpezlivý a láskavý Boh nás volá k sebe. Otvára svoju náruč tak, ako ju otvoril otec, ktorý vítal svojho márnotratného syna, pribehol k nemu, padol mu okolo krku a vybozkával ho.

Ad 2. Aký je však človek? Možno je to čiernobiele videnie, ale Ozeášovo proroctvo nám ukazuje, čo je v ľudskom  živote zlé a prevrátené. Človek je veľmi netrpezlivý. Často berieme situáciu do vlastných rúk a robíme svojvoľné rozhodnutia, pretože sa nám to v tej chvíli vidí ako najlepšie riešenie. Človek je neverný. Miesto lásky k živému, ale neviditeľnému Bohu milujeme to, čo vidíme, čoho sa môžeme dotknúť, čo vieme urobiť. Človek je pyšný, zahľadený sám do seba. Niekedy je ako dieťa, ktoré si samo musí odskúšať čo je zlé, nebezpečné a nedbá pritom na rady starších a skúsenejších. Človek našej doby je suverénny.  Zdanlivo nepotrebuje nikoho, ani Boha. Na všetko má nárok a o svoje práva sa vie náležite prihlásiť.

Odvodiac od tejto ľudskej „vlastnosti“ poznáme „suverénne krsty“ bez ďalšej duchovnej starostlivosti o dieťa, bez ďalšieho sprevádzania vo viere. Poznáme „suverénne konfirmácie“ kvôli starej dobrej tradícii, konfirmácie bez úprimného vyznania viery a rozhodnutia nasledovať Krista. Vo vymenovaní ďalších suverenít, ktoré človek vnáša do duchovného života a cirkvi by sa mohlo pokračovať tak dlho, až by sme dospeli k záveru, že v našich životoch sa mnohé tvári ako vzťah k Pánovi Ježišovi.

Prijímanie pohanských náboženských zvykov dnes tiež nie je žiadnou vzácnosťou. Koľko kresťanov si ráno najskôr prečíta svoj osobný horoskop na daný deň, spoľahne sa na predpovedanie budúcnosti z  kariet, svoj životný rytmus prispôsobí postaveniu planét a iných vesmírnych telies, zverí svoje zdravie do rúk pochybných liečiteľov,… Je takmer neuveriteľné, koľko okultizmu je v našej viere. A najhoršie je, že ľudia si to neuvedomujú alebo nepriznávajú. Ale pre Boha je to stále rovnaká ohavnosť. Či je teda človek iný ako v dobe proroka Ozeáša, v ktorej duchovný úpadok Božieho ľudu dosahoval svoj vrchol?!

Ad 3. Čo teda máme robiť? Slová proroka Ozeáša sú aj pre nás slovami nádeje: „Vezmite so sebou slová ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi. Povedzte Mu: Odpusť nám všetky viny, prijmi, čo je dobré, my chceme splácať ovocím svojich perí.“ To sú veľmi konkrétne a aktuálne slová práve pre nás. Poslúchnime, obráťme sa k Bohu, vyznajme Mu všetky svoje hriechy, prestaňme hľadať pomoc mimo Boha. Nemýľme sa, pokánie nie je ustanovenie cirkvi ani dogmatický slovný zvrat. Pokánie je podmienkou nového života. Kto neľutuje svoj hriech v pokornom pokání, nemôže začať nový život s Kristom. Len živý vzťah s Bohom, vzťah živený Slovom a Duchom Svätým nás môže vytrhnúť z pokušenia a previesť nás cez mnohé úzkosti a skúšky, ktoré na nás možno čakajú.

Ako mám vyjadriť túžbu svojho srdca po Otcovi a po tom, aby mi pomohol zotrvať v Jeho láske? Aké slová si mám pripraviť?  Vôbec nemusia byť výrečné, hlbokomyseľné ani poetické.  Nemusia to byť originálne slová. Musia len pochádzať zo srdca. Možností je neúrekom. Môže to byť zvolanie publikána: „Bože, buď milostivý  mne hriešnemu!“ (L 18,13) Alebo i Dávidova prosba: „Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti!“ (Ž 51,3) A keď dohovoríš, potom už len pozorne počúvaj. Od svojho nebeského Otca nezačuješ nič iné, iba slová milosrdenstva, zľutovania a úplného odpustenia. Amen.

Rokom 2009 nás sprevádzali slová Kazateľa: „Videl som teda, že dobré a pekné je: jesť a piť a mať sa dobre pri všetkej svojej námahe, ktorou sa umára (človek) pod slnkom po všetky dni svojho žitia, ktoré mu dal Boh, lebo to mu je údelom.“ (Kaz 5,17) Pod vplyvom týchto slov sme si uvedomili, že ľudský život je spojený s námahou, ale aj s odmenou za vynaloženú námahu. Odvážim sa povedať, že rok 2009 bol pre mnohých z nás namáhavý, ale tiež spojený s mnohými vzácnymi odmenami z Božích rúk. Pán nezabudol na žiadnu z našich životných potrieb a bohato nás odmenil a my sme s vďačnosťou a radosťou prijímali Jeho vzácne dary.

 1. 1. Bohoslužobný život

Mnoho krát sme si už pripomenuli, že služby Božie sú tým vzácnym časom, ktorý nám Hospodin požehnáva, aby sme sa vzájomne povzbudzovali, napomínali, ale predovšetkým aby sme čerpali duchovný pokrm z Božie slova. Ďakujem tým, ktorí nezabúdajú ani na ich misijný rozmer a na služby Božie ako priatelia privádzajú tých, ktorí stoja mimo cirkvi, ale ako priatelia s nimi v cirkvi i ostávajú a sprevádzajú ich.

Hlavné služby Božie sa v našom cirkevnom zbore konajú o 8.30 hod. s priemernou účasťou 196, t.j. 12,4 % členov cirkevného zboru. V porovnaní s predošlým rokom 2008 účasť klesla o 1 účastníka.  Nešporné a stredtýždňové večerné služby Božie vo filiálkach navštevovalo priemerne 28  účastníkov, čo je 1,77 % členov CZ. Pôstne večierne navštívilo priemerne 21 účastníkov a adventné večierne, ktoré sa však kvôli môjmu ochoreniu konali v menšom počte mali tiež 21 účastníkov – 1,33%. Modlitebných týždňov sa zúčastnilo priemerne 18 účastníkov – 1,14%.

V roku 2009 okrem mňa poslúžili zvesťou Slova Božieho študentka teológie sestra Jarmila Zajíčková (6x), seniorálny kaplán Mgr. Ján Baláž (1x). Pašie čítali s. Ivana Blažinská a s Lucia Blažinská (Smrtná a Kvetná nedeľa), sestry zo SEŽ (Veľký piatok). Kantorskou službu vykonávali  Jarmila Zajíčková, Martin Augustín a Zdenko Zajíček. Všetkým uvedením, ale i mnohým neuvedením za ich službu patrí naša vďaka.

Majme však na pamäti žalmistovo vyznanie: „Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!“ (Ž 115,1)

 1. 2. Sviatosti

A) Krst  svätý

Krst sa koná v kostole – podľa možnosti – v rámci služieb Božích.  Takéto krsty v spoločenstve veriacich boli počas roku 2009 tri. Celkovo  bolo pokrstených 14 chlapcov a 9 dievčat – spolu 23. Chcem povzbudiť všetkých rodičov a krstných rodičov – buďte to práve vy, od ktorých sa vaše dieťa prvý krát dozvie o našom Pánovi. A my ostatní, prosím, buďme rodičom i deťom vo viere príkladom a povzbudením, aby sme ich nezahanbovali, od viery neodrádzali, ale naopak k spoločenstvu s Pánom povzbudzovali.

B)  Večera Pánova

Sviatosť Večere Pánovej bola prisluhovaná minimálne 1x v mesiaci, obyčajne v poslednú nedeľu v mesiaci. Prisluhovaná bola zvyčajne počas služieb Božích – výnimkou  boli výročité sviatky – keď bola prisluhovaná po službách Božích. Celkovo bola Večera Pánova prisluhovaná 20 krát. Pristúpilo k nej 327 mužov a 459 žien, v domácnosti pristúpilo k Večery Pánovej 8 mužov a 26 žien. Spolu teda Večeru Pánovu prijalo 820 komunikantov   (-39/2008). Verím, že Pán nás všetkých vo VP pozýva k tomuto najintímnejšiemu spoločenstvu s Ježišom Kristom a s bratmi a sestrami. Snáď – keď si toto uvedomíme – bude rásť i počet pristupujúcich k  Večere Pánovej a to nielen v chráme, ale pre nevládnych i v domácnosti. Neobávajme sa pozvať kňaza k prislúženiu Večere Pánovej chorým a starším do ich príbytkov. Skutočne nejde a nemá ísť o akési oznámenie blízkeho konca ich časnej púte, ale naopak o posilnenie a povzbudenie aj v  neraz ťažkom životnom kríži.

 1. 3. Bohoslužobné výkony

A) Konfirmácia

Konfirmácia sa v  cirkevnom zbore konala v 2. nedeľu po Veľkej noci – 26. 4. 2009, keď bolo konfirmovaných 10 chlapcov a 8 dievčat, spolu 18. Skúška konfirmandov bola už tradične oddelená od slávnosti konfirmácie a konala sa v predvečer konfirmácie 25. 4. 2009. Konfirmovaných  pozdravil brat dozorca i členovia spoločenstva evanjelickej mládeže. Okrem uvedených bol 10.5.2009 po predchádzajúcej príprave konfirmovaný i 1 dospelý brat. Spolu bolo v roku 2009 konfirmovaných 19 bratov a sestier.

B) Sobáše

O uzavretie manželstva požiadalo a cirkevne zosobášených bolo 6 párov. Z toho jedno manželstvo bolo evanjelické a 5 bolo nábožensky zmiešaných. Opäť sa potvrdzuje, že nábožensky zmiešané manželstvá sú najmä kvôli postoju väčšinovej cirkvi na Slovensku stále nedoriešeným problémom. Nedarí sa nadviazať konštruktívny dialóg v otázke uzatvárania nábožensky zmiešaných manželstiev a v následnej spoločnej pastorálnej starostlivosti o manželov. Veríme však, že manželia, ktorí pozvali do svojho života Boha dokážu prekonať i tieto ľudské prekážky.

C) Pohreby

V nádeji vzkriesenia, ktoré nám Pán zasľúbil slovami: „Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa“, sme sa v roku 2009 rozlúčili s 13 mužmi a 9 ženami. Spolu bolo 22 pohrebov. Zvlášť ďakujem všetkým prítomným na pohreboch, ktorí si so sebou na pohreb zoberú i Funebrál, z ktorého následne spievajú a tak povzbudzujú pozostalú rodinu. Veď i na pohreboch platí to známe- Kto spieva, dvakrát sa modlí.

 1. 4. Vnútromisijná práca

A) Spoločenstvo evanjelickej mládeže

Stretnutia evanjelickej mládeže sa konajú o sobotu od 18.30 v zborovom dome za účasti asi 15 ľudí.  Majú približne rovnaký priebeh: oslava Boha piesňami, zamyslenie nad Božím slovom, spoločné modlitby, vzájomné rozhovory, hry. Zamysleniami si poslúžili sami mládežníci a na požiadanie i brat zborový farár. Práca tohto spoločenstva patrí v rámci cirkevného zboru asi k tým najviditeľnejším, aj keď ho tvorí neveľká skupina mladých ľudí. Je teda našou túžbou, predmetom modlitieb aj početný rast spoločenstva mládeže.

Mládežníci počas roka zorganizovali „víkendovku“ s bratmi a sestrami z Nového Mesta nad Váhom v našom zborovom dome. Konala sa 6.-8. februára 2009 a zakončili ju mládežnícke služby Božie, na ktorých kázala s. Jarmila Zajíčková. 6.-9. augusta 2009 sa zúčastnili najväčšieho slovenského festivalu s kresťansky orientovanou hudbou Campfest v Kráľovej Lehote. 17.-21. augusta 2009 trávili posledné prázdninové dni na biblickom tábore v Chocholnianskej doline. 12. decembra 2009 pripravili vianočný večierok, ktorého sa zúčastnili i mládežníci z Trenčianskych Stankoviec. Téma stretnutia bola:  „Svet okolo nás počas Vianoc“. Medzi pravidelné aktivity patrí príprava nedeľných „farských“ raňajok, na ktoré zatiaľ s malým úspechom pozývajú všetkých účastníkov služieb Božích.

Počas roka bol pokus o stretnutia dorastu, ktorého sa niekoľkokrát zúčastnili 3 deti, ale i tento počet postupne klesol takže v súčasnosti i vekom mladší navštevujú stretnutia mládeže.

B) Spoločenstvo evanjelických žien

Stretnutia spoločenstva žien sa konali pravidelne v prvú nedeľu v mesiaci o 14.00 v zborovom dome. Pri zamysleniach nad Božím slovom sme pokračovali vo výklade Evanjelia podľa Matúša. Zamyslenia si pripravoval brat farár a prítomné ženy sa postupom času naučili živšie diskutovať na zvolenú tému. Účasť bola rôzna, v priemere sa schádzalo 18 žien. Členky spoločenstva zorganizovali seniorálne stretnutie žien Považského seniorátu, ktoré sa konalo 19. septembra 2009 v chráme Božom a v zborovom dome. Takmer tradíciou sa stalo pečenie medovníčkov pre účastníkov služieb Božích na Štedrý večer, ku ktorému sa sestry stretli 27. novembra 2009.

C) Spevokol

Spevokol je trojhlasný (soprán, alt, tenor) a má ustálený počet členov – 17.  Dirigentom je brat Dušan Ďuriš. Na nácviku sa členovia stretávali v zborovom dome vo štvrtok o 17.30 Spevokol nacvičuje piesne pre rôzne sviatočné príležitosti a vystupuje s nimi počas služieb Božích.  S piesňami  „Je v diaľke vŕšok zelený“ a „On žije“ vystúpili na stretnutí spevokolov Považského seniorátu, ktoré sa konalo v Cirkevnom  zbore Lubina.  Medzi členmi spevokolu ste kedykoľvek vítaní, pretože v súčastnosti ho tvoria prevažne starší ľudia, ktorí ako sami vravia „potrebujú omladiť“.

 1. 5. Výchovná činnosť

A) Detská  besiedka

Detskú besiedku viedli sestry Michaela Adamčiová a Veronika Vaculová. Dovolím si citovať zo správy vedúcich besiedky: Pri príchode do kostola nás vítajú zvonivé hlasy hlúčiku detí. Tieto netrpezlivo čakajú, aby sa spolu s dospelými zúčastnili začiatku služieb Božích, odpovedali na zvedavé otázky brata farára a neraz tak pobavili všetkých prítomných, dostali požehnanie do ďalších dní. Potom sa takmer behom poberú na nedeľnú besiedku, kde môžu počúvať príbehy o Pánovi Ježišovi, spievať, kresliť a hrať sa. Tak ako prišli dospelí veriaci nasýtiť svoju dušu a načerpať nové sily do ďalšieho týždňa, prišli aj deti, aby sa naučili žiť svoj život so svojím Stvoriteľom. Učitelia na nedeľnej besiedke sa snažia, aby deti nielen poznali príbehy o Ježišovi, ale aby Ho spoznali ako svojho Učiteľa, Radcu, Lekára, Priateľa a prijali Ho do svojho srdiečka ako svojho Spasiteľa. Svoju detskú radosť a energiu nám odovzdávajú pri svojich vystúpeniach v kostole nielen na Vianoce, ale aj počas školského roka. Cez prázdniny sa konal dvojdňový detský tábor (29.-30. júla), ktorého sa zúčastnilo 21 detí. Program bol zameraný na Biblické témy a príbehy, ktoré boli doplnené hrami, piesňami a tvorivými dieľňami. V septembri sa deti opäť stretli na nedeľnej besiedke. Napriek tomu, že sa každú nedeľu stretá približne 20 detí, radi pozývajú medzi seba nových kamarátov. Tak voláme aj vaše deti a vnúčatá slovami Pána: „Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie.“ (L 18, 16)“

B) Vyučovanie náboženstva

Vyučovanie náboženstva prebiehalo na troch základných školách vo všetkých ročníkoch.  Na školách učím v 1.-4. ročníku 42 detí, v 5.-9. ročníku  47 detí, spolu 89 detí. S vedením škôl je dobrá spolupráca.  Žiaci sa  24. marca 2009 zúčastnili zborového kola  Biblickej olympiády a spomedzi úspešných riešiteľov do seniorálneho kola postúpili Silvia Augustínová a Eva Hantáková (I. kategória), Linda Dedíková a Klaudia Vašková (II. kategória), Alžbeta Devánová a Lenka Fabianová (III. kategória) Na seniorálnom kole Biblickej olympiády na Starej Turej sa 17. apríla 2009 umiestnili – v II. kategórii Linda Dedíková na 2. mieste  a v III. Kategórii  Alžbeta Devánová na 3. mieste.

22. októbra 2009 sa so základmi náboženskej výchovy začali oboznamovať i deti v Materskej škole Melčice- Lieskové. Do krúžku náboženskej výchovy rodičia prihlásili 7 detí, ktoré sa náboženskej výchovy s veľkou radosťou zúčastňovali.

C) Vyučovanie konfirmandov

Na konfirmáciu sa do septembra 2009 v II. ročníku pripravovalo 5 detí a v I. ročníku 10 detí. Vyučovanie prebiehalo v stredu o 14.00 (II. ročník) a o 15.00 (I. ročník) v zborovom dome. Ako konfirmačná príručka sa používa kniha M. Hvožďaru „Verím a sľubujem“.

 1. 6. Pastorálna činnosť

Okrem mnohých rozhovorov s bratmi a sestrami priamo na farskom úrade som vykonával i pastorálne návštevy najmä starších a chorých členov nášho cirkevného zboru. Rád privítam každé pozvania, ale  i odporúčanie k vhodnej návšteve. V pastorálnej oblasti je napriek veľkému úsiliu stále veľká rezerva. Tá spočíva v zapojení neordinovaných do návštevnej služby. Mám víziu  vybudovať  sieť laických pastorálnych spolupracovníkov, ktorej členovia by navštevovali bratov a sestry vo svojej blízkosti a následne by informovali o ich potrebách a životných situáciách, ktoré sami nezvládajú. Snáď i týmto spôsobom by sme naplnili známe prirovnanie cirkvi k telu, ktoré má mnoho údov.

Náš cirkevný zbor má 1580 členov a niektorí z nich sa dostanú do kontaktu s cirkevným zborom len pri platení cirkevného príspevku, čo nie je najlepšia motivácia  zapojiť sa do spoločenstva cirkvi. Preto sme sa rozhodli vydať Ročenku, ktorá obsahovala nielen základné informácie o cirkevnom zbore, ale správy o všetkých aktivitách počas uplynulého cirkevného roku. Ročenka bola prostredníctvom členov presbyterstva zdarma  distribuovaná do všetkých evanjelických domácností.  Podľa reakcií tých, ktorých sme túžili osloviť to bol skutočne výborný čin, za ktorý patrí vďaka s. Elene Šikudovej – zostavovateľke a iniciátorke ako i všetkým prispievateľom.

 1. 7. Práca zborového presbyterstva

Zborové presbyterstvo má 36 členov. Zasadalo príležitostne v zborovom dome. Počas roku 2009 malo  dve riadne zasadnutia. Z rokovaní zborového presbyterstva:

21.1.2009 – prijalo správu o hospodárení cirkevného zboru za rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009; prerokovalo informáciu o rekonštrukcii elektrického pohonu zvonov na kostole; schválilo opravu balkóna na fare.

9.10.2009 – schválilo vydanie Ročenky, zakúpenie kancelárskej techniky a hudobných nástrojov; zaoberalo sa návrhom na novú pokladníčku cirkevného zboru; schválilo zakúpenie pokladničného trezoru;  prijalo správu o inovácii internetovej stránky cirkevného zboru.

 1. 8. Hospodársky život

Správu o hospodárení cirkevného zboru za rok 2009 a návrh rozpočtu cirkevného zboru na rok  2010 predkladá hospodársky výbor. Obe správy prerokovalo zborové presbyterstvo na svojom zasadnutí 5. februára 2010 a odporúča ich prijať.

 1. 9. Mimoriadne zborové udalosti

Dovoľte mi aspoň v skratke pripomenúť niektoré udalosti zo života cirkevného zboru v roku 2009:

3. mája sa uskutočnilo zborové popoludnie na tému „Božie slovo“. Zamyslením poslúžila s. Jarmia Zajíčková.

24. mája návštívil cirkevný zbor a zúčastnil sa služieb Božích br. farára Dušan Tóth s manželkou Máriou  Valériou Tóthovou z Kanady.

25. mája sa v Melčiciah – Lieskovom konalo školenie farárov Považského a Myjavského seniorátu.

31. mája sme privítali bývalého kaplána v Adamovských Kochanovciach, dnes farára v. v. Branislava Matejku, ktorý poslúžil liturgiou na službách Božích a prihovoril sa ich účastníkom.

17. júna sa členovia cirkevného zboru zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle Andreja Bagara v Nitre Horúce leto 68 o pohnutých osudoch utečencov, ktorí odišli z Československa v auguste 1968.

21. júna navštívila cirkevný zbor početná delegácia rodiny Dudovcov z USA pri 100. výročí odchodu ich predka Ondreja Dudu z Chocholnej- Velčíc do novej vlasti.

28. júna sme sa na službách Božích  poďakovali Pánu Bohu za požehnanie končiaceho sa školského roku. Deti, žiaci a študenti prijali pri oltári požehnanie.

18. júla sa 90 členov cirkevného zboru zúčastnilo autobusového zájazdu na Liptov. Navštívili sme ev. kostol vo Svätom Kríži,  dedinku Vlkolínec, Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej.

6. septembra boli služby Božie na začiatku školského roku sprevádzané mládežníckou kapelou.

15. septembra sa 42 bratov a sestier vydalo na turistický pochod na Veľký Lopeník.

19. septembra sa v chráme Božom a v zborovom dome  uskutočnilo stretnutie žien Považského seniorátu na tému „Žena kresťanka, matka a vychovávateľka“.

27. septembra si 21 bratov a sestier spomenulo na svoju konfirmáciu spred päťdesiatich rokov a prijalo sviatosť Večere Pánovej.

4.októbra sme si pripomenuli 225. výročie posvätenia ev. kostola v Adamovských  Kochanovciach.

27. októbra bola spustená nová verzia internetovej stránky cirkevného zboru www.faraak.sk

31. októbra a 1. novembra sa konali ekumenické služby Božie na cintorínoch v Chocholnej, Zemianskom Lieskovom, Adamovciach a Ivanovciach.

13. decembra navštívilo 29 z nás divadelné predstavenie Herodes a Herodias v SND Bratislava.

 1. 10. Mimozborová činnosť farára

Počas roku 2009 som popri práci v cirkevnom zbore  plnil úlohy konseniora Považského seniorátu. Zúčastnil som sa rokovania seniorálneho presbyterstva, seniorálneho a dištriktuálneho konventu a zasadania synody. Od februára do augusta  2009 som administroval Cirkevný zbor Zemianske Podhradie.

 1. 11. Záver

Ďakujem Bohu za všetky dary a požehnanie, ktorým nás obdaril v roku 2009. Ďakujem Mu i za ťažkosti, v ktorých nás neopustil a dokázal svoju veľkú moc a lásku. Ďakujem Mu i za vás, za všetkých ochotných spolupracovníkov i za tých, ktorí s radosťou prichádzajú do nášho spoločenstva, aby sme spoločne počúvali slovo Pána, zachovávali ho a podľa neho žili. Kiež nás i naďalej Hospodin vedie a požehnáva, aby sme sa s pokáním obrátili k svojmu Bohu a vyznali: „Odpusť nám všetky viny, prijmi, čo je dobré, my chceme splácať ovocím svojich perí.“ (Oz 14,3)

Pridaj komentár