Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

V Evanjeliu podľa Matúša čítame: Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka: Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami. (Mt 1, 22 – 23)

Pán Boh splnil všetko, čo zasľúbil skrze starozmluvných prorokov. Ich proroctvá sa naplnili, keď sa v Betleheme narodil jednorodený Boží Syn, Ježiš Kristus, Emanuel. Preto so skutočnou radosťou a s nadšením môžeme nielen počas Vianoc spievať: Raduj sa, pozemšťan, zaplesaj, nebešťan, Boh je s nami, kto spasenie vezme nám? (ES 34, 2)

Zvesť Vianoc je zvesťou radosti. Pán Boh miloval a miluje človeka tak, že sa stal človekom – o tom hovoria betlehemské jasle i celý pozemský život Ježiša Krista.

Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán hovoril ústami proroka Izaiáša: Ajhľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel. (Iz 7, 14) Pre nás sú tieto slová čiastočne minulosťou a čiastočne vždy radostnou prítomnosťou. Jeho meno je naozaj výstižné. Boh s nami! V tom je prorocká zvesť Izaiáša večne platná. Boh je s nami v Ježišovi Kristovi. Na svete nie sme sami, nie sme opustení. V Pánovi Ježišovi Kristovi je Boh v nás. Chce byť v našich srdciach, mysliach. Aj dnes stojí pri dverách srdca a klope. Kto Mu otvorí, k tomu vojde. Z pozvaného sa stane hostiteľ, darca života a Božej milosti.

Boh chce byť s nami stále aj v časoch dobrých, aj v časoch zlých. V súčasnosti sužuje svet hospodárska kríza. Množstvo ľudí prišlo o svoju prácu, o svoj mesačný príjem, a tým sa ich situácia skomplikovala. Ani teraz, v dnešný deň a večer, nevládne všade pokoj a radosť, nie je úsmev na všetkých tvárach. Aj dnes je na svete veľa trpiacich, strádajúcich, prenasledovaných, ľudí bez domova, veľa hladných a hladom umierajúcich. To všetko nám nemôže byť ľahostajné. A aj Vianoce nám pripomínajú, že Ten, ktorý sa narodil v Betleheme, prišiel, aby slúžil, a tak dal príklad aj nám, aby sme Ho aj v tom nasledovali.

Hospodárska kríza a ani iné krízy života nevznikajú samy od seba. Sú výsledkom správania sa, konania jednotlivca či ľudskej spoločnosti, ktorí sa vzdialili od Pána Boha a Jeho noriem. Táto skutočnosť je pre nás kresťanov aktuálnou výzvou k sebareflexii, či naše správanie nie je príčinou mnohých kríz, s ktorými dennodenne zápasíme. No napriek tomu všetkému Pán Boh chce byť s nami. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (J 3, 16)

Prajeme Vám, bratia a sestry, aby ste aj Vy počas týchto sviatkov prežili požehnané stretnutie s Pánom Ježišom vo svojich chrámoch Božích, v cirkevných zboroch, vo svojich domácnostiach, v rodinách.

Otvorme svoje srdce, aby v ňom mohol prebývať Pán Ježiš aj počas nastávajúceho nového roku 2010 a byť pre nás Pomocníkom, Radcom a Utešiteľom. Prosme Ho, aby radosť a nádej, ktorá pramení z Jeho lásky, nikdy nevybledla, nikdy sa nevytratila z nášho srdca, z nášho života. Vykročme teda v mene Ježišovom! Pán Boh s Vami!

Miloš Klátik, generálny biskup
Milan Krivda, biskup ZD
Slavomír Sabol, biskup VD

Pridaj komentár