PRIHLÁŠKA na denný detský biblický tábor 12.-16.7.2010

Meno a priezvisko dieťaťa ______________________________________________________Vek_______________________

Adresa _____________________________________ Meno zákonného zástupcu _____________________________________

Telefónne číslo, na ktorom zastihneme osobu zodpovednú za dieťa______________________

Prípadné alergie dieťaťa _____________________________________________

Podpisom na prihláške vyhlasujem, že k dátumu podpísania, je moje dieťa zdravé a nie je u neho prítomné ani diagnostikované žiadne závažné ochorenie, ktoré si vyžaduje pravidelný lekársky dohľad v dôsledku zisteného ochorenia s trvalým pravidelným užívaním liekov.

Zároveň súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo autobusového zájazdu do ZOO v Bojniciach.

V _________________________________________                                                                   ___________________________

miesto                                dňa                                                                                                  podpis rodiča

Cena tábora  – 27 EUR       Vek – 5  až 14 rokov

Deti môžete vodiť denne od 7:00 do 9:00 a prísť pre ne od 18:00 do 18:30

Miesto stretávania sa: Zborový dom ECAV Adamovské Kochanovce

Zo strany cirkevného zboru je zabezpečená strava- desiata, obed, olovrant, večera, pitný režim, materiál ku tvorivým dielňam, dobrý tím vedúcich

Prihlášku  odovzdajte do 1. júla 2010 u brata farára alebo u jednej zo sestier: Kadlečíková (0907579216), Adamčiová (0908504219), Michalcová (0902500189), Blažinská (0908031270), u ktorých sa dozviete aj podrobnejšie informácie.

Spolu s prihláškou odovzdajte aj 7 EUR ako zálohu (potom doplatíte 20 EUR). Prosíme pripojiť kópiu kartičky poistenca, originál si deti prinesú na tábor.

Pridaj komentár