Meno a priezvisko ________________________________________

Dátum narodenia  ________________________________________

Miesto narodenia  ________________________________________

Dátum krstu          ________________________________________

Miesto krstu          ________________________________________

Bydlisko                 ________________________________________

Číslo telefónu        _______________________________________

 

Absolvoval (-a) náboženskú výchovu v týchto ročníkoch ZŠ  (áno: x, nie: -)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

 

Rodičia:

Otec

Mama

Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Vyznanie:
Zamestnanie:

 

Konfirmačnú prípravu absolvujú členovia cirkvi vo veku nad 12 rokov. Príprava je dvojročná. Výnimku z veku a z dvojročnej prípravy udeľuje senior. Výnimku nemožno udeliť z dvoch požiadaviek súčasne.

Dvojročná konfirmačná príprava sa rozumie v rozsahu 80 vyučovacích hodín, rozdelených do dvoch bežných rokov. Pri príprave je potrebné obsiahnuť celú konfirmačnú látku. Súčasťou konfirmačnej prípravy je aj práca s Bibliou a s evanjelickým spevníkom.

Od konfirmandov (i katechuménov) sa požaduje pravidelná účasť na nedeľných dopoludňajších službách Božích. Pri konfirmačnej príprave sa venuje pozornosť zapájaniu konfirmandov do spoločenstva mládeže a zboru a pestovanie ich spoločenstva.

Pri zápise ku konfirmačnej príprave sa zisťuje, či dieťa absolvovalo školskú náboženskú výchovu. V prípade, že dieťa neabsolvovalo školskú náboženskú výchovu a nenavštevovalo ani detské služby Božie, je program jeho prípravy doplnený o zameškané časti.

 

Súhlasím s podmienkami prípravy a prihlasujem svoje dieťa na konfirmačnú prípravu v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Adamovské Kochanovce.

 

podpis oboch rodičov

Pridaj komentár