Stručný prehľad štatistiky k 1.1.2010 a poďakovanie brata farára.

Štatistika: v uplynulom roku 2009 bolo pokrstených 23 detí: 9 dievča, 14 chlapcov – o 10 viac ako v roku 2008; konfirmovaných bolo 10 bratov, 8 sestier a 1 dospelý, spolu 19 – o 1 menej ako v roku 2008; sobášených bolo 6 párov – o 2 viac ako v roku 2008; pochovaných bolo 13 mužov, 9 žien, spolu 22 –  o 1 menej ako v roku 2008. K dnešnému dňu sa do CZ hlási 1580 členov. K Večery Pánovej pristúpilo 335 mužov a 485 žien, spolu 820, o 39 menej ako v roku 2008.

Aj týmto spôsobom chcem poďakovať  všetkým členom i nečlenom nášho cirkevného zboru, ktorí akýmkoľvek spôsobom pracovali na rozmanitom diele Božom v našom cirkevnom zbore.  Zvlášť ďakujem bratovi dozorcovi Slavomírovi Šikudovi,  bratom kurátorom i sestrám kurátorkám, členom presbyterstva, členom stavebného i hospodárskeho výboru, delegátom na seniorálny konvent. Osobitne ďakujem všetkým, ktorí hrali na službách Božích:  Jarmile Zajíčkovej, Zdenkovi Zajíčkovi, Martinovi Augustínovi; vedúcim nedeľnej besiedky: sestrám Veronike Vaculovej a Michaeli Adamčiovej, ako i ďalším, ktorí sa venujú našim deťom a ich duchovnému vedeniu, žiačkam, ktoré vzorne reprezentovali i náš zbor na biblickej olympiáde, členom spevokolu a bratovi dirigentovi Dušanovi Ďurišovi, pod vedením ktorého spevokol nacvičije, členom spoločenstva mládeže a žien, s. Evke Kadlečíkovej za zorganizovanie výletov, s. účtovníčke Marte Mitanovej, b. pokladníkovi Michalovi Srnánkovi a s. zvonárke Oľge Srnánkovej, s. Ľubomíre Adamčiovej, ktorá upratuje zborový dom, bratom udržiavajúcim trávniky, bratom i sestrám udržiavajúcim a upratujúcim počas roka chrám Boží. Ďakujem s. Elene Šikudovej za zostavenie ročenky nášho cirkevného zboru. Ďakujem Vám všetkým za modlitby, finančnú a  brigádnickú pomoc.  Ďakujem  všetkým, ktorých mená  neboli uvedené, ale Boh vidí viac ako človek a žehná podľa svojej vôle. Preto nech nás všetkých Pán žehná a obdarúva svojou milosťou.

V novom roku 2010 Vám všetkým prajem hojnosť Božieho požehnania.  Nech Vám milosť Božia robí život krásnym a bohatým pred Božou tvárou, láska nech Vás sprevádza a hreje, nech Vás bráni pred chladom a mrazom ľudskej zloby. A Božia pravda nech Vám svieti na cestu, keď sa moci ujme tma.

S pokorou pred Pánom

Ján Ochodnický, zborový farár

Pridaj komentár