Pre členov nášho cirkevného zboru, ale rovnako i pre všetkých, ktorých zaujíma Božie dielo na nás a skrze nás konané sme pripravili Ročenku Cirkevného zboru ECAV v Adamovských Kochanovciach. Zdarma bolo distribuovaná do všetkých domácností našich členov a prinášame Vám ju i tejto podobe, aby tak bol oslávený Boh, ktorý vo svojej dobrote nezabúda ani na nás.

Ročenka Cirkevného zboru AK na stiahnutie

Členovia nášho cirkevného zboru sa rozhodli podporiť sestru Katarínu Svrčkovú pri jej misijnom poslaní v Moldavsku. Prinášame správy z jej pôsobenia.

Prayerletter 3 Prayerletter 4

Prayerletter 1 Prayerletter 2

Pre členov nášho cirkevného zboru, ale rovnako i pre všetkých, ktorých zaujíma Božie dielo na nás a skrze nás konané sme pripravili Ročenku Cirkevného zboru ECAV v Adamovských Kochanovciach. Zdarma bolo distribuovaná do všetkých domácností našich členov a prinášame Vám ju i tejto podobe, aby tak bol oslávený Boh, ktorý vo svojej dobrote nezabúda ani na nás.

Ročenka Cirkevného zboru AK na stiahnutie

 

Dňa 13. júna 2012 nám bolo oznámené rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru archívov – heraldického registra zo dňa 7. júna 2012, ktorým zapisuje do Heraldického registra Slovenskej republiky návrh erbu Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Adamovské Kochanovce, ktorý bol vytvorený podľa historickej pečate zboru.
…čítaj ďalej článok Erb cirkevného zboru

Lk 17,7-10 „Keď nie­kto z vás má sluhu, ktorý orie alebo pasie, a vráti sa z poľa, či mu po­vie: Poď hneď a sad­ni si za stôl? Či mu skôr ne­povie: Pri­prav mi večeru, opáš sa a po­sluhuj mi, kým sa nenajem a ne­na­pijem, a po­tom jedz a pi aj ty? Či vari bude ďakovať tomu sluhovi, že urobil, čo mu roz­kázal? [Ne­mys­lím!] Tak aj vy, keď vy­konáte všet­ko, čo vám bolo pri­kázané, po­vedz­te: Ne­užitoční služob­níci sme! Čo sme boli po­vin­ní vy­konať, vy­konali sme.“
…čítaj ďalej článok Kňazská správa za rok 2011